An Initiative of Connecting Missions, Inc.

The Bible and Logic (Ukrainian)
The Bible and Logic (Ukrainian)
The Bible and Logic (Ukrainian)
The Bible and Logic (Ukrainian)

The Bible and Logic (Ukrainian)

Regular price $8.00 Sale

Біблія і логіка

Сергій Головін

Сутність Бога – вища за можливості людського сприйняття. Але це не означає, що люди не здатні й не повинні пізнавати Божу істину. Писання вказує мету, до якої потрібно прагнути кожному християнинові – «пізнати Христову любов» (Ефесян 3:19): не просто почути, пережити або відчути, а саме «пізнати». На жаль, нерідко пізнання Божого Слова підміняється довільними богословськими ідеями його тлумачів. Тому завжди зберігається необхідність стверджувати та обґрунтовувати біблійні принципи логіки.
Завдання книги Сергія Головіна – звернути увагу читачів на те справжнє місце, що його має посідати логіка в пізнанні волі Божої, та попередити про небезпечні крайнощі як легковажність премудрістю Божою, так і возвеличення мудрості людської.
Книга буде корисна всім, хто цікавиться питаннями християнського світогляду.

 

The Bible and Logic

Sergei Golovin

The essence of God is above the possibility of human perception. But this does not mean that people can not and should not know God's truth. The scriptures indicate the purpose that every Christian must seek - "to know Christ's love" (Ephesians 3:19): not just to hear, experience, or feel, but namely to "know". Unfortunately, the knowledge of God's Word is often replaced by the arbitrary theological ideas of his commentators. Therefore, there is always a need to affirm and justify biblical principles of logic.
The task of Sergei Golovin's book is to draw readers' attention to the genuine place that the logic of knowledge about God's will must possess, and to warn of dangerous extremes such as frivolity with the wisdom of God and exaltation of man's wisdom. The book will be useful to anyone interested in issues of the Christian worldview.

 

Product Details

  • Paperback:  104 pages
  • Publisher: Christian Center for Science & Apologetics
  • Language: Ukrainian
  • ISBN: 9786177248568
  • Dimensions: 5.7 x 8.15 inches